Πληροφορίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024

Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024

Ολοκλήρωση προγράμματος: 21/05/2024

Συνολικές ώρες διδασκαλίας: 40

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Μονάδες ECTS: 2